Uitreiking lintjes in Velsen vooral mannenzaak

Pieter van Hove
Velsen

Op het gemeentehuis in IJmuiden kregen vrijdagochtend acht Velsenaren een Koninklijke Onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de maatschappij. Zeven maal betrof het benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één keer tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (Niels Schut uit Velsen-Zuid). Ook is er een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Irene Alderliefsten door burgemeester Baltus van de gemeente Heemskerk. De Santpoortse verricht namelijk al haar vrijwilligerswerk in Heemskerk en Beverwijk.

Velserbroeker Piet Bakker is vanaf 2003 vrijwilliger bij de Culturele Stichting Velser Gemeenschap. Hij is lid van het Algemeen bestuur en tevens coördinator van het decoratelier. Het atelier maakt decors voor alle verenigingen/organisaties die bij de Velser Gemeenschap zijn aangesloten. In de jaren 2005 t/m 2007 heeft de Velserbroeker met diverse andere culturele instellingen meegewerkt aan de Cultuurnacht.

In dezelfde jaren werkte hij mee om, in opdracht van de gemeente Velsen, de mogelijkheden te onderzoeken om de Stadsschouwburg, het Kunstencentrum Velsen, het Witte Theater en het Decoratelier één organisatie te laten worden. Verder is Bakker vrijwilliger geweest bij de Wmo-raad, voorzitter van de VVE van het appartementencomplex waar hij woont. Daarnaast heeft hij cursussen las-techniek opgezet voor het Damlandcollege.

IJmuidenaar Peter Fronenbroek is vanaf 1993 ingeschreven als opstapper van de reddingboot Johanna Louisa en later van de Christien van het reddingsstation IJmuiden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Hij is vooral de man die bij het station presentaties over het werk van de KNRM verzorgt. Vanaf januari 2014 richt Fronenbroek zich, als oud leerkracht op de Zeevaartschool, op de opleidingen van de vrijwilligers van de Johanna Louisa. Door de jaren heen heeft hij deelgenomen aan 52 acties, waarbij 51 mensen veilig aan wal werden geholpen. Verder is de voormalige leraar op de Maritieme Academie vrijwilliger en bestuurslid geweest van de stichting Zee- en Havenmuseum. Sinds 2012 is hij lid van het dagelijks/ algemeen bestuur van de Stichting Zeekadetkorps IJmuiden en vanaf 2004 vrijwilliger bij de Stichting OIG-IHD.

Ton van Kaam is vanaf 2008 vrijwilliger bij de Culturele Stichting Velser Gemeenschap. Hij is lid van het Algemeen Bestuur en tevens voorzitter van de werkgroep Zang. Vanaf 2011 is hij ook waarnemend voorzitter van de werkgroep Vrije Tijd. Daar vallen ook de Bibliotheek Velsen, de Historische Kring Velsen en het Kunstenaars Collectief Velsen onder. De Velserbroeker vervult ook een rol als aanjager om verenigingen deel te laten nemen aan gezamenlijke activiteiten zoals het Havenfestival, de koffieconcerten en de korenfestivals. Ook heeft hij in 2009 en 2012 het Korenfestival ‘Velsen-Zingt’ georganiseerd. Verder heeft de Velserbroeker van 1980 tot 1995 in het bestuur en diverse commissies gezeten van de tennisvereniging L.T.C. De Heerenduinen. Ook is hij vele jaren voorzitter geweest van de oudercommissie van de voormalige Claraschool in IJmuiden.

Wim van der Pijl uit Santpoort-Noord was ouderling van de gereformeerde Ichthuskerk en legde in de periode 1965-1973 honderden bezoeken af aan leden van de gereformeerde Bethelkerk in zijn woonplaats. Ook was hij reserveorganist en samensteller van het kerkblad. Vanaf 2013 is hij één van de pianisten tijdens de wekelijkse kerkdiensten in woonzorgcentrum Huis ter Hagen. Daarnaast is de Santpoorter een van de initiatiefnemers van de stichting ’Santpoort helpt Madras’ en werd daar de eerste voorzitter van. Niets is hem te veel om daar geld voor in te zamelen. Hij legt wekelijks huisbezoeken af bij gemeenteleden, doet al zeven jaar het onderhoud van een tuin- en moestuin voor een gemeentelid, heeft jarenlang een blinde man voorgelezen en heeft Nederlandse les gegeven aan een jongeman uit Eritrea en een gezin uit Polen.

IJmuidenaar Ron van Rhee heeft zich jaren ingezet om voor de stichting Cuba-Connexxion afgedankt huisraad en kleding in te zamelen voor Cubanen. Vanaf 1985 zette hij zich in buurtcentrum De Dwarsligger in voor de vele buitenlanders die in IJmuiden wonen. Hij organiseert interculturele activiteiten met Turkse, Marokkaanse, Somalische en Irakese organisaties. Omdat de heer Van Rhee een ervaren kok is, nodigde hij ook zijn medelanders uit om tijdens manifestaties gerechten te bereiden. De bewoner van Zeewijk is lid van de ‘Kerngroep’ dat als taak heeft ogen en oren van de wijk te zijn. Verder houdt hij zich onder andere bezig met huttenbouw voor jongeren, de organisatie van een soos voor geestelijk en lichamelijke gehandicapten, het onderhoud van een website en de organisatie van multiculturele weekeinden. Niels Schut uit Velsen-Zuid is vanaf 1992 werkzaam in het Kennemer Gasthuis als internist-nefroloog (nierziekten). In deze periode is hij professioneel op hoog niveau actief geweest. Zijn inzet voor zijn patiënten is bovengemiddeld groot. Naast zijn reguliere werkzaamheden in het ziekenhuis heeft de heer Schut ook innovaties geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld de nachtelijke dialysebehandeling en de vakantiedialyse. Hij initieerde de opening van een dialysecentrum in Velsen-Noord. De Velsen-Zuider is ook voor de collega internist-nefrologen zeer belangrijk. Hij fungeert al jaren tot volle tevredenheid als medisch manager. Zijn betrokken houding maakt hem een zeer goed internist. Schut is sterk van invloed geweest op de vernieuwing van de dialysebehandeling.

IJmuidenaar Karel Stompé vaart bij het Loodswezen als stuurman/schipper, wanneer hij op 1 oktober 1993 als opstapper aan boord komt van de reddingboot Johanna Louisa en later van de Christien (van het reddingstation IJmuiden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)). Een opstapper aan boord van de reddingboot zorgt voor een adequate uitvoering van alle opgedragen taken. Voor de jonge generatie is hij een voorbeeld. Vanaf 2006 verleent hij nog vele hand- en spandiensten aan het station IJmuiden, terwijl hij dan tevens bij het PR station Johanna Louisa is verbonden. Zijn rust geeft zoveel vertrouwen dat de bemanning zich op zijn gemak voelt en niet bang is fouten te maken. Stompé heeft deelgenomen aan 223 reddingsacties, waarbij 308 mensen veilig aan wal werden geholpen en 4 dieren.

Willem de Vreugd uit IJmuiden heeft zich als brandweervrijwilliger ruim 20 jaar voorbeeldig ingezet; 8 jaar op de post Velsen – Zuid en 12 jaar voor post IJmuiden als manschap / chauffeur. Met zijn opgedane ervaring als beroepschauffeur heeft hij de collega-chauffeurs van post IJmuiden ondersteund. Extra taken waren het adviseren en begeleiden van nieuwe brandweerchauffeurs. Doordat hij diverse voertuigen kon besturen was De Vreugd multi-inzetbaar. Hij heeft zich eveneens bekwaamd als Verkenner Gevaarlijke Stoffen. Zijn kritisch blik naar de organisatie was van positieve invloed op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast stond hij altijd voor de organisatie en zijn collega’s klaar. Hij bezocht de oefenavonden veelvuldig en heeft aan vele uitrukken deelgenomen. Dat heeft bijgedragen aan de veiligheid van de inwoners en bedrijven in de regio.

Irene Alderliefste uit Santpoort-Noord heeft in 1997 geholpen bij de oprichting van de Stichting Hospicegroep Midden-Kennemerland. Hiervoor voerde zij gesprekken met huisartsen, thuiszorgaanbieders en wijkverpleegkundigen en wierf zij sponsoren en vrijwilligers. Zij verzorgt de trainingen van de vrijwilligers en fungeert als coördinator van de tachtig vrijwilligers van de stichting. Tevens is zij hulpverlener bij terminale patiënten, verzorgt thema- en evaluatiebijeenkomsten, organiseert herdenkingsbijeenkomsten voor de nabestaanden en vertegenwoordigt de Hospicegroep bij het regionale overleg van hospicegroepen. Bovendien was zij de initiatiefnemer voor het Bijna Thuis Huis in Beverwijk waar terminaal zieken die niet meer thuis konden blijven, werden opgevangen. Haar motto is: Laat niemand in eenzaamheid sterven, en dat motto brengt ze alle dagen in praktijk.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.