Villa’s niet geremd door worm

Het plan voor Brederoodseweg 41: groen (G), wonen (W) en archeologische waarde (WR-A).© Afbeelding gemeente Velsen

Evelien Engele

Omwonenden kunnen vanaf 31 augustus de plannen voor Brederoodseweg 41 inkijken. Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan én het ontwerpbesluit zijn alledrie gelijktijdig in te zien. Gemeente Velsen ziet geen bezwaren in de bouw van drie villa’s door projectontwikkelaar Ernest van der Meijde.

Bij het opstellen van ’mini bestemmingsplan Brederoodseweg 41’ is naar beleid op Europees, rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau gekeken. Omdat de locatie op tweehonderd meter afstand van Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt dat onderdeel uitmaakt van Natura2000, mogen de bouwplannen de biodiversiteit niet verstoren. Dat is niet het geval, zo blijkt uit het uigevoerde flora- en faunaonderzoek. De verwachting was dat de hazelworm er zou voorkomen, maar die werd niet gesignaleerd. Dat betekent dat er geen onthefiing van de Flora- en faunawet nodig is en geen vergunning van de Wet natuurbescherming.

Ruimte voor ruimte

Om de drie bungalowwoningen te realiseren maakt Van der Meijde gebruik van de ’Ruimte voor Ruimte’(RVR)-regeling. Deze regeling is er om de ruimtelijke kwaliteit van een landelijk gebied te verbeteren door bijvoorbeeld storende bebouwing van agrarische bedrijven op te ruimen. De provincie meent dat de kassen duidelijk vervallen zijn, maar dat kassen normaal gesproken in een open landschap voorkomen. ,,Hier zijn de kassen veel meer aan het zicht onttrokken en hierdoor meer een ’laatste puist’. Dit brengt met zich mee dat het moeilijker is om tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te komen, omdat de uitgangssituatie weliswaar storend maar minder zichtbaar is vanuit de omgeving”, wordt uitgelegd.

Bovendien ligt de plek gevoeliger omdat het zich vlak bij Natura2000gebied bevindt wat beperkingen met zich meebrengt. Toch ziet de provincie kwaliteitswinst omdat er iets anders wordt teruggeveven aan het landschap dan alleen grasland.

Ook gemeente Velsen oordeelt dat het plan ’een ruimtelijke kwaliteitsverbetering’ is. Omdat het totale bouwvolume van de nieuwe situatie afneemt en er onder andere rekening wordt gehouden met de zichtlijnen op de ruïne, oordeelt de gemeente dat de woningen passen bij de cultuurhistorische waarden en natuurwaarden van het gebied. Wel is de kans groot dat er nog archeologische resten in de grond zitten. Omdat in de directe omgeving vondsten uit de Romeinse Tijd zijn aangetroffen, is het niet onwaarschijnlijk dat die ook in dit gebied aangetroffen kunnen worden. Een archeologisch onderzoeksbureau adviseert om bij werkzaamheden op een bepaalde diepte en over een bepaalde oppervlakte archeologisch te laten begeleiden.

Aarden wal

De aanwezigheid van de nabijgelegen tennisbaan stelt een aantal specifieke eisen aan hoe het perceel ingericht wordt. Om overlast van geluid en licht te minimaliseren zal een drie meter hoge aarden wal gemaakt worden die ingeplant is met bomen en struweel.

Vanaf 31 augustus liggen de drie ontwerpbesluiten zes weken ter inzage en kunnen zienswijzen ingediend worden. Daarna zal het college een besluit nemen over de omgevingsvergunning. Daarna zal alles tegelijk worden gepubliceerd waarna beroep bij de Raad van State mogelijk is.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.