Hamertje tik met begroting 2015

Friso Bos
Velsen

Slechts enkele kanttekeningen kwamen er donderdagavond vanuit de gemeenteraad van Velsen op de begroting voor 2015. Het stuk stond dan ook als hamerstuk op de raadsagenda.

Natuurlijk is een deel van het gewicht van de begroting overgeheveld naar de perspectiefnota. Die wordt in het voorjaar behandeld. Daarin wordt in feite de uiteindelijke begroting voorgekookt. Raadsleden zijn dan in de gelegenheid inbreng te geven die ze uiteindelijk begroot willen zien. Werkt prima in de praktijk blijkt dus.

Maar Tilly Mastenbroek van de VVD en Bram Diepstraten van Velsen Lokaal zijn het erover eens dat zowel perspectiefnota als begroting gewoon weinig ’beleid’ bevatten. Dus is er ook niet veel te bediscussiëren.

Vier moties waren er donderdagavond ingediend met betrekking op de begrotingstekst.

Weggestemd

Robert van Koten (SP) pleit ervoor dat het college de raad uitgebreid informeert en op de hoogte houdt van (financiële) risico’s die voortvloeien uit de drie decentralisaties. Gemeenten zijn per 1 januari zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Deze motie werd weggestemd. Velsen Lokaal kwam met een motie over evaluatie en actualisatie van het burgerparticipatiebeleid.

De coalitiepartijen plus Forza IJmond en GroenLinks stemden de motie weg. Opvallend was dat van de VVD Rob van den Brink vóór de motie stemde. ,,In de praktijk blijkt dat de wijkplatforms geen enkele bevestiging krijgen van de gemeente. Er is dus wel degelijk actualisatie van het participatiebeleid nodig’’, beargumenteerde hij.

Stresstest

De Velsen Lokaalmotie om voortaan een leeswijzer toe te voegen aan de ’Stresstest’ werd unaniem aangenomen. Een stresstest is een controle van de belangrijkste financiële peilers in een gemeente en laat dus de economische gezondheid van de gemeentelijke organisatie zien. Voor de leek is er echter geen touw aan vast te knopen.

De door Leen de Winter (ChristenUnie) al aangekondigde motie over een tegemoetkoming aan de Velsenaren inzake de stijgende afvalheffing haalde het niet. Velsenaren betalen al jaren teveel door een fout in een contract dat Velsen met HVC heeft. Met z’n allen betalen we ook ’aansluitkosten’ voor 1500 woningen die nooit gebouwd zijn.

De gemeenteraad stemde tot slot unaniem in met een CDA-motie naar aanleiding van de inspraak door Emiel Webbe van wijkplatform IJmuiden-Zuid twee weken geleden. Webbe pleitte voor een uitgebreid controleplan om problemen te voorkomen tijdens de aanpak van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.