Premium

Raad Heemstede blokkeert een verhoging van de ozb vanaf 2021

Raad Heemstede blokkeert een verhoging van de ozb vanaf 2021
Heemstede

De structurele verhoging van de ozb met 2 procent in 2021 en 4 procent vanaf 2022 in Heemstede is van de baan. De gemeenteraad steunde vrijdagavond unaniem een amendement tijdens de begrotingsraadsvergadering.

Het college van B en W had deze verhoging in de begroting opgenomen vanwege de onzekere toekomstperspectieven.

Maar de zorgen blijken niet nodig geweest, vooral dankzij de uitkering vanuit het Rijk. Deze blijkt hoger dan verwacht. En ook heeft het college in opdracht van de raad de afgelopen maanden de stofkam langs de huidige en toekomstige projecten en investeringen gehaald om te kijken waar nog meer bezuinigd kan worden.

Het resultaat is een begroting die er meer dan positief uit ziet, vertelde een trotse wethouder Nicole Mulder.

De raad wil de verhoging van de ozb schrappen en de wegvallende inkomsten dekken door in 2021 125.000 euro en vanaf 2022 250.000 euro te verrekenen met de saldi vanuit de bijgestelde meerjarenbegroting 2020-2023, begrijpt de wethouder. Een verhoging van de ozb is immers een noodgreep bij dreigende tekorten, zo staat in het eigen collegeprogramma.

Wel waarschuwde ze voor toekomstige ontwikkelingen die een negatief effect kunnen hebben op de gemeentebegroting. Zo fluctueert de uitkering van het gemeentefonds. En omdat het Rijk te maken heeft met de stikstofcrisis en PFAS-crisis, kan dit een verlaging van de gemeente-uitkering betekenen. ,,We moeten dus kritisch blijven kijken naar de toekomst.’’

Omdat de inhoudelijke discussie al had plaatsgevonden tijdens de behandeling van de kadernota in juni, bleef het vuurwerk vrijdag uit. Ook omdat er geen financieel tekort is, iets waar driekwart van de Nederlandse gemeentes wel mee te kampen heeft.

De raad stemde unaniem in met de begroting, maar met toevoeging dat het college door Den Haag gered wordt en er te weinig vooruitgang van de projecten is.

Er werden uiteindelijk maar zes amendementen en twee moties in stemming gebracht. De raad stemde in met het schrappen van kredieten voor de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool, een nieuw afvalinzamelingssysteem en de buitenruimte van Spaarneborgh. ’Eerst een plan en dan het geld’.

De raad wil een onderzoek naar een tijdelijke kunstijsbaan in Heemstede in de winter. Maar het initiatief en het onderhoud moet bij de inwoners en ondernemers liggen.

En tot slot vindt de raad dat de inhuur van externen moet worden teruggedrongen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.